Zasada działania

Grunty składają się z oddzielnych ziarn i cząstek, które tworzą szkielet gruntowy. Pomiędzy ziarnami lub cząstkami znajdują się pory wypełnione wodą albo wodą i powietrzem (para wodna, gaz), przy czym w każdym przypadku woda pokrywa cząstki gruntowe, a powietrze występuje w postaci większych lub mniejszych pęcherzyków w wodzie.

Powierzchnia graniczna pomiędzy fazą stałą (cząstkami) i fazą ciekłą (wodą lub roztworem różnych związków chemicznych) jest miejscem występowania wielu zjawisk natury fizykochemicznej (adsorpcja wody błonkowej i jonów, potencjał elektrokinetyczny, pojemność wymienna, kohezja, itp.). Zjawiska te mają istotny wpływ na jakość i pracę gruntu, decydują o jego strukturze, ściśliwości i wytrzymałości oraz o możliwości wzmocnienia danego gruntu za pomocą odpowiednich środków fizycznych lub chemicznych (tzw. stabilizacja gruntu).

Na powierzchni cząstek stałych gruntu tworzą się koloidalne błonki wody o różnych ładunkach elektrycznych. Cząstki roztworów gruntu stykając się z cząsteczkami gruntu wnikają pomiędzy pakiety warstw gruntu swobodnie je rozsuwając. Siły spójności wody oraz siły przylegania cząsteczek wody do cząstek gruntowych skutecznie pogarszają właściwości nośne każdego gruntu. Grunty spoiste w stanie suchym mają maksymalną wytrzymałość. W przypadku wilgotnych gruntów spoistych występują wiązania cząsteczkowo–jonowo-elektrostatyczne, osłabiające ich właściwości nośne.

Dodatki chemiczne wchodzące w skład technologii CONSOLID SYSTEM – ziarnisty związek hydrofobowy SOLIDRY oraz płynny środek CONSOLID444 – oddziaływają na grunt katalitycznie, powodując ustanie zdolności koloidów do wymiany jonowej. Zanika zdolność gruntu do gromadzenia na powierzchni cząstek substancji i wody. Technologia jest skuteczna w przypadku każdego gruntu spoistego (G2-G4). Zajmuje się przede wszystkim gruntem miejscowym („in-situ”) i poprzez obróbkę poprawia jego jakość tak, że gruntem tym można się posłużyć do tworzenia zarówno podłoża, jak i podbudowy, dzięki czemu możliwe jest zminimalizowanie użycia materiałów z urobiska.