Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

  • Ekologiczne kierunki
  • Misja
  • Jasno sprecyzowane wartości

Ekologiczne kierunki

Nieodłączną cechą pozyskiwania i przerobu naturalnych zasobów ziemi są odpady. Równocześnie składowiska odpadów traktowane są jako zło konieczne i każdego dnia coraz trudniej znależć miejsce na ich lokalizację. W Polsce szacowana ilość odpadów przemysłowych zdeponowanych na składowiskach to ok. 4 mld ton, a zajmowana przez nie powierzchnia to blisko 200 tys ha. Brakujące już miejsce niezbędne dla składowania odpadów komunalnych przeznaczane jest również na składanie odpadowych mas ziemnych. Pojawia się też problem zanieczyszczonych odpadów. Nasz produkt i nasze działanie pozwala zmniejszyć ten problem. Opatentowane rozwiązanie techniczne wykorzystujące technologię Consolid System pozwala nawet na utylizację odpadów radioaktywnych.

Nowe inwestycje z racji charakterystyki realizowanego procesu budowlanego wymagają ogromnego zaangażowanie ransportu ciężkiego. Transport mas realizowany w wyniku budowy czy też remontu jednej drogi stanowi bardzo duże obciążenie ruchem dla wielu innych, przylegających. W większości przypadków mamy w efekcie do czynienia ze wzmożoną emisją zanieczyszczeń, zagrożeniem wynikającym z wzrostu intensywności ruchu, zatorami komunikacyjnymi, a przede wszystkim ze znacząca dewastacją istniejącej, nie przygotowanej na takie obciążenia inwfrastruktury przylegającej. Wykorzystując istniejący w miejscu budowy gruntu i przetwarzając go w materiał konstrukcyjny redukujemy w sposób bardo znaczący opisane problemy.

Ekosystem wodny Ziemi posiada pewną specyfikę stosunkow ekologicznych. Tempo zmian ekologicznych w tym ekosystemie zależy od jego elementów żywych jak i nieożywionych. Naruszanie naturalnych warunków gruntowo-wodnych w trakcie realizacji inwestycji generuje niebezpieczeństwo dla późniejszej stateczności budowli oraz prowadzi do nieodwracalnych zmian
w ekosystemie gruntowo-wodnym poprzez ingerencję wgłębną, często wykonywaną w sposób nieodpowiedzialny (np. odkrywki, wymiany gruntów, stosowanie odpadów np. przemysłowych, często skażonych, bez odpowiedniego zabezpieczenia przed szkodliwym odciekiem). Dodatkowo zawsze dochodzi do zaburzenia naturalnych cieków wodnych. Zmniejszając głębokość ingerencji w głąb gruntu poprzez redukcję grubości warstwy konstrukcyjnej pozostawiamy ekosystem nienaruszony.

Intensywna eksploatacja większości naszych zasobów przyrody doprowadza do ich gwałtownego zmniejszania. Niodnawialne zasoby w związku z bardzo długim czasie ich powstawania ulegną w krótkim okresie całkowitemu wyczerpaniu. Racjonalna gospodarka zasobami często narażana jest na niekontrolowane wydobywanie złóż. Tworząc docelowo skamielinę przyspieszamy naturalnie zachodzące w przyrodzie zjawiska fizyczne, pozostawiając naturalne zasoby
w stanie nienaruszonym.