Ekologiczne Drogi

STABILIZACJA WZMACNIAJĄCO-KONSOLIDUJĄCA CONSOLID SYSTEM
Z ZASTOSOWANIEM ZIARNISTEGO DODATKU HYDROFOBOWEGO.

 

Obszary zastosowań

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia, Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdził przydatność wyrobu budowlanego do stosowania w inżynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w punkcie 3.1 wydanej Aprobaty Technicznej w zakresie:

 • dróg publicznych bez ograniczeń,
 • dróg wewnętrznych,
 • lotnisk cywilnych z ograniczeniem do: nawierzchni dróg startowych,
 • nawierzchni dróg kołowania,
 • nawierzchni płyt,
 • nawierzchni wydzielonych miejsc postoju,
 • kolei z ograniczeniem do podtorza
Wg wydanej Aprobaty Technicznej dodatki CONSOLID444® i SOLIDRY® mogą być stosowane w inżynierii komunikacyjnej:

do wykonywania konstrukcji nawierzchni podatnych jako indywidualne rozwiązanie w stosunku do rozwiązań typu A zawartych w „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” w odniesieniu do podbudowy zasadniczej i pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR4 oraz podbudowy pomocniczej dla kategorii obciążenia ruchem od KR5 do KR6. W indywidualnym rozwiązaniu konstrukcję nawierzchni stanowi pojedyncza warstwa nośna, zawierającą w sobie podbudowy/ę i wzmocnione podłoże - typowe rozwiązania dla poszczególnych grup nośności podłoża Gi określone zostały w Załączniku nr 5. Kategorie ruchu zgodne z „Katalogiem Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” podano w Załączniku nr 4 w tablicy Z4-1.


a ponadto:

 • do ulepszenia słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998,
 • jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy nośności z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno, w zakresie podbudówy pomocniczej, zasadniczej oraz warstw pomocniczych stabilizowanych mechanicznie,
 • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń, wzmocnień lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska, zastosowanych w górnej części podtorza (torowiska) zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, w tablicach Z3-1 i Z3-2, lp.5.
 • do wzmacniania podłoża nawierzchni (warstwy ulepszonego podłoża nawierzchni) wg „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3, w tablicach Z3-1 i Z3-2 , lp. 3 lub lp. 4.
 • do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie z zabezpieczeniem górnej powierzchni warstwą kruszywa lub natryskiem emulsją asfaltową,
 • do wykonania podbudów zasadniczych i pomocniczych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania właściwości mieszanki, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”,
 • jako indywidualne rozwiązanie wg założeń „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” w technologii stabilizacji wzmacniająco-konsolidującej, dla których typowe rozwiązania określono w Załączniku Nr 5, i zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3,w tablicach Z3-1 i Z3-2, lp. 1 lub lp. 2.
 • wykonania podbudowy stabilizowanej cementem wg PN-S-96012:1997 lub spoiwami drogowymi wg Aprobat Technicznych IBDiM wraz z dodatkami CONSOLID444® i SOLIDRY® lub DUOSOLID® jako materiałem do ulepszania właściwości mieszanki dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”, oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 3 w tablicach Z3-3 i Z3-4.


a także dodatki CONSOLID444® i SOLIDRY® mogą być stosowane do:

 • wykonywania platform technologicznych, dróg tymczasowych i technologicznych budowy, dróg/placów zakładowych otwartych i zadaszonych oraz parkingów,
 • wykonywania mieszanek in-plant, z przeznaczeniem do późniejszej zabudowy,
 • wykonywania gotowych zasypek ulepszonych w kierunku poprawy zagęszczalności materiału i redukcji osiadań (zasypki instalacji podziemnych).

 • Warunki wykonania i odbioru warstw z mieszanki stabilizowanej spoiwami wraz dodatkami CONSOLID444® i SOLIDRY® powinny być zgodne z PN-S-96012:1997 lub PN-S-06103:1997. Natomiast w przypadku indywidualnego projektowania wg „Katalogu Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” zgodnie z Instrukcją stosowania Wnioskodawcy.

  Planowane projekty badawczo-rozwojowe w nowych obszarach potencjalnego zastosowania technologii

  • zastosowanie technologii CS na bazie odpadów poflotacyjnych i komunalnych jako materiał do budowy konstrukcji nośnych,
  • zastosowanie technologii CS w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej.

  Niepodważalne korzyści i zalety

  • minimalizacja kosztów inwestycji w przypadku gruntów nieprzydatnych budowlanie,
  • eliminacja wymiany gruntów lub zastosowania geosyntetycznych struktur wzmacniających grunt,
  • maksymalne wykorzystanie gruntów miejscowych,
  • zmniejszanie grubości warstw konstrukcyjnych i ścieralnych drogi – znacząca redukcja zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych (kruszywa łamane, asfalty)
  • skrócenie czasu trwania robót – droga wykonana w technologii CONSOLID jest gotowa do eksploatacji natychmiast po zakończeniu prac
  • oszczędności: od 10 do 50%