Korzyści cenowe dzięki szerokiemu zastosowaniu

Koszty środków Consolid System

Cena zestawu środków Consolid444 oraz Solidry wchodzących w skład systemu Consolid dzięki szerokiemu dopuszczeniu zastosowania w konstrukcji drogi jest bardzo atrakcyjna. Przykładowy koszt łączny warstwy o miąższości 30 cm nie przekracza 35 PLN (jest to cena kompletna, system nie wymaga stosowania dodatkowo cementu jak w innych produktach!, koszt nie obejmuje ceny wykonawstwa), co przy obecnych wysokich cenach kruszyw naturalnych wprowadza bardzo istotne oszczędności.

Niepodważalne korzyści i zalety

 • minimalizacja kosztów inwestycji w przypadku gruntów nieprzydatnych budowlanie
 • eliminacja wymiany gruntów lub zastosowania geosyntetycznych struktur wzmacniających grunt
 • maksymalne wykorzystanie gruntów miejscowych
 • zmniejszanie grubości warstw konstrukcyjnych i ścieralnych drogi – znacząca redukcja zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych (kruszywa łamane, asfalty)
 • skrócenie czasu trwania robót – droga wykonana w technologii CONSOLID jest gotowa do eksploatacji natychmiast po zakończeniu prac
 • oszczędności do 50%

Przekrój podstawowych zastosowań technologii zgodnie z aprobatą:

Wykorzystywanie technologii CONSOLID SYSTEM wg wydanej przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Aprobaty Technicznej pozwala na:

 • ulepszenie słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów – również zgodnych z punktem 2.1, w zależności od kategorii przewidywanego ruchu wg PN-S-02205:1998,
 • wzmacnianie podłoży nawierzchni, zgodnych z punktem 2.1. i wg wymagań zawartych w PN-S-96012:1997, tabl. 3, lp. 2 i 3,
 • budowę nawierzchni twardej nieulepszonej (bez jezdnej nawierzchni bitumicznej) realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie z zabezpieczeniem górnej powierzchni warstwą kruszywa grubego lub natryskiem emulsją asfaltową,
 • wykonanie podbudowy zasadniczej i pomocniczej stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-96102:1997, jako materiał do ulepszania właściwości mieszanki, dla kategorii obciążenia ruchem KR1 i KR2 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 • wykonania podbudowy stabilizowanej cementem (wg PN-S-96012:1997) lub spoiwem (według Aprobat technicznych) ze środkami CONSOLID SYSTEM jako materiałami do ulepszania, właściwości mieszanki:

– dla kategorii obciążenia ruchem KR1-KR4 podbudowa zasadnicza i pomocnicza,

dla kategorii obciążenia ruchem KR5-KR6 podbudowa pomocnicza, wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych
i półsztywnych”

 • zabezpieczanie przeciwerozyjne
 • uszczelnianie na składowiskach odpadów przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności,
 • wykonywanie platform technologicznych, dróg tymczasowych i technologicznych budowy, dróg/placów zakładowych otwartych i zadaszonych.