• Katalityczno-polimerowa konstrukcja gruntowa
 • Opis katalizy (zjawiska fizyko-chemiczne)
 • Sposob prowadzenia robot
 • Certyfikaty i dokumenty
 • FAQ

Katalityczno - polimerowa konstrukcja gruntowa

Środki CONSOLID SYSTEM przeznaczone są do ulepszania i stabilizacji gruntów spoistych oraz mieszanek gruntowych, kruszywowych lub gruntowo-kruszywowych z odpowiednią zawartością frakcji pylasto-ilastych lub w mieszance o zawartości frakcji pylasto-ilastych wypełniającej w sposób optymalny wolne przestrzenie między ziarnami grubymi.

Kombinacja dwóch podstawowych komponentów systemu - chemicznych dodatków katalitycznych CONSOLID444 i SOLIDRY – przy prawidłowym projektowaniu powoduje polepszenie fizyko- mechanicznych właściwości określonych rodzajów gruntów
w wyniku czego uzyskujemy:

 • efektywniejsze osiągnięcie maksymalnego zagęszczenia,
 • zwiększenie nośności,
 • zmniejszenie hydrofilności,
 • obniżenie wskaźnika plastyczności oraz skurczalności i pęcznienia,
 • spadek wodoprzepuszczalności.

Zgodnie z aktualną Aprobatą Techniczną IBDiM technologię wykorzystuje się do:

 • ulepszenia słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów - również zgodnych z punktem 2.1, w zależności od kategorii przewidywanego ruchu wg PN-S-02205:1998,
 • wzmacniania podłoży nawierzchni, zgodnych z punktem 2.1. i wg wymagań zawartych w PN-S-96012:1997,
  tabl. 3, lp. 2 i 3,
 • budowy nawierzchni twardej nieulepszonej (bez jezdnej nawierzchni bitumicznej) realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie z zabezpieczeniem górnej powierzchni warstwą kruszywa grubego lub natryskiem emulsją asfaltową,
 • wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-96102:1997, jako materiał do ulepszania właściwości mieszanki, dla kategorii obciążenia ruchem KR1 i KR2 wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
 • wykonania podbudowy stabilizowanej cementem (wg PN-S-96012:1997) lub spoiwem (według Aprobat technicznych)
  ze środkami CONSOLID SYSTEM jako materiałami do ulepszania,

właściwości mieszanki:

 • dla kategorii obciążenia ruchem KR1-KR4 podbudowa zasadnicza i pomocnicza,
 • dla kategorii obciążenia ruchem KR5-KR6 podbudowa pomocnicza,

wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych”

 • zabezpieczenia przeciwerozyjnego i uszczelnień skarp z obsiewem trawą,
 • uszczelniania na składowiskach odpadów przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności,
 • wykonywania platform technologicznych, dróg tymczasowych i technologicznych budowy,
 • dróg/placów zakładowych otwartych i zadaszonych.

Niepodważalne korzyści i zalety

 • minimalizacja kosztów inwestycji w przypadku gruntów nieprzydatnych budowlanie - eliminacja wymiany gruntów lub zastosowania geosyntetycznych struktur wzmacniających grunt
 • maksymalne wykorzystanie gruntów miejscowych
 • „odchudzenie” grubości warstw konstrukcyjnych i ścieralnych drogi – znacząca redukcja zużycia drogich materiałów konstrukcyjnych (kruszywa łamane, asfalty)
 • drastyczne skrócenie czasu trwania robót – droga wykonana w technologii CONSOLID jest gotowa do eksploatacji natychmiast po zakończeniu prac
 • oszczędności: od 10 do 50%